34 324 16 14
sekretariat@sienkiewicz.czest.pl
Al. NMP 56, 42-217 Częstochowa
Klasa Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty uwzględnione
w trakcie rekrutacji
Nauczane j. obce
A j. polski, j. angielski, historia j. polski, matematyka,
j. angielski, historia
j. angielski,
j. niemiecki lub j. francuski
B j. polski, historia, wos j. polski, matematyka,
historia, wos
j. angielski,
j. niemiecki lub j. francuski
C Matematyka, fizyka, j. angielski, informatyka j. polski, matematyka,
fizyka, informatyka
j. angielski,
j. niemiecki lub j. francuski
D Biologia, chemia, matematyka j. polski, matematyka,
biologia, chemia
j. angielski,
j. niemiecki lub j. francuski
E Biologia, chemia, j. angielski
(15 osób) lub fizyka (15 osób)
j. polski, matematyka,
biologia, chemia
j. angielski,
j. niemiecki lub j. francuski
F Biologia, chemia j. polski, matematyka,
biologia, chemia
j. angielski,
j. niemiecki lub j. francuski
G Matematyka, fizyka, informatyka j. polski, matematyka,fizyka, informatyka j. angielski,
j. niemiecki lub j. francuski
H Matematyka, geografia, j. angielski j. polski, matematyka,
geografia, j. angielski
j. angielski,
j. niemiecki lub j. francuski

Jednocześnie zachęcamy do udziału w Dniu Otwartym planowanym na 8 kwietnia br.

     Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich kandydatów o uzupełnienie informacji o waszych wynikach edukacyjnych w systemie rekrutacji (zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez wychowawców przed zakończeniem roku szkolnego).

    Zadaniem liceum jest zweryfikowanie zgodności ocen i innych waszych osiągnięć umieszczonych w systemie rekrutacyjnym z papierowymi dokumentami, które dostarczacie do szkoły pierwszego wyboru.

    Wprowadzenie ocen, wyników egzaminu oraz konkursów dla każego z was to kilka minut, a umożliwi nam zweryfikowanie osiągnięć w ciągu kilku chwil. Jeżeli pozostawicie to nam, cały proces rekrutacji zostanie wydłużony do kilkunastu minut na pojedynczego kandydata, a co za tym idzie spowoduje wydłużenie oczekiwania na weryfikację do kilku godzin!

Komisja Rekrutacyjna IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza oczekuje na wszystkich absolwentów gimnazjów, którzy umieścili nasze liceum na I miejscu listy preferencji w następujących terminach:

24 czerwca 2016 r. - 10:00 - 15:30 (piątek)

27 czerwca 2016 r. - 09:00 - 15:30 (poniedziałek)

28 czerwca 2016 r. - 09:00 - 15:30 (wtorek)

Ww. terminach komisja zweryfikuje wasze oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz wyróżnienie świadectwa.

Osiągnięcia dodatkowe takie jak konkursy i sukcesy sportowe będą weryfikowane niezależnie i pojawią się na waszych kontach 29 czerwca (środa) w późnych godzinach popołudniowych.

Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego

im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie:

- decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z póź. zm.);

- rozporządzenia MEN z 24 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

ustala się następujące terminy oraz sposób przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.

 

I. Terminy rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017:

1. Terminy składania podania o przyjęcie do szkoły przez kandydatów do klas pierwszych:

- 6 maja – 21 czerwca w godzinach pracy szkoły.

2. od 24 czerwca - 28 czerwca - termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do liceum o:

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. do 30 czerwca – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy, m.in.:

- oświadczenia o wielodzietności kandydata,

- orzeczenia o niepełnosprawności,

- prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, lub aktu zgonu oraz oświadczenia o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

- dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisy ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 USO.

- opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagodiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na zamieszkanie kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

4. 15 lipca – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ;

5. od 15 lipca do 21 lipca - termin potwierdzenia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej;

6. 22 lipca - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

7. Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

a. Terminy składania podania o przyjęcie do szkoły przez kandydatów do klas pierwszych:

- 22 lipca27 lipca w godzinach pracy szkoły.

b. do 29 lipca – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;

c. 19 sierpnia podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ;

d. do 23 sierpnia - termin potwierdzenia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej;

e. do 31 sierpnia - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do liceum.

9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 8. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

10. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora liceum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

11. Dyrektor liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w punkcie 10, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

II. Sposób przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wynik egzaminu gimnazjalnego - maksymalnie 100 punktów, wg schematu:

- język polski - każdy 1% to 0,2 punktu,

- historia i wiedza o społeczeństwie - każdy 1% to 0,2 punktu,

- matematyka - każdy 1% to 0,2 punktu,

- przedmioty przyrodnicze - każdy 1% to 0,2 punktu,

- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - każdy 1% to 0,2 punktu.

Absolwentom zwolnienionym z egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z §10.1 rozporządzenia.

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i 3 zajęć edukacyjnych określonych dla każdego z oddziałów przez liceum - maksymalnie 80 punktów to jest:

- ocena celując – 20 punktów,

- ocena bardzo dobra – 16 punktów,

- ocena dobra – 12 punktów,

- ocena dostateczna – 8 punktów,

- ocena dopuszczająca – 2 punkty.

3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów.

4. Osiągnięcia dodatkowe punktowane są zgodnie z zasadami określonymi w §7 rozporządzenia,

5. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną m.in. w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie – 2 punkty.

6. Przyjmuje się 3 następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne (wraz z językiem polskim) umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum, z których oceny są przeliczane na punkty w poszczególnych oddziałach:Oddział

Zajęcia edukacyjne
w zakresie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne

A

język polski, geografia, wos
(30 osób)

j. polski, j. obcy nowożytny, geografia, wos

B

język polski, historia, wos
(30 osób)

j. polski, j. obcy nowożytny, historia, wos

C

matematyka, fizyka , j. angielski, informatyka
(30 osób)

j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka

D

matematyka, biologia, chemia
(30 osób)

j. polski, matematyka, biologia, chemia

E

biologia, chemia, j. angielski
(15 os.)

biologia, chemia, fizyka
(15 os.)

j. polski, biologia, chemia,
j. angielski


fizyka

F

biologia, chemia
(30 osób)

j. polski, matematyka, biologia, chemia

G

matematyka, fizyka, informatyka
(30 osób)

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka

H

matematyka, geografia, j. angielski
(30 osób)

j. polski, matematyka, geografia, j. angielskiW postępowaniu rekrutacyjnym prosimy o składanie dokumentów w teczce opisanej zgodnie ze wzorem: teczka.doc


Rodziców uczniów przyjętych w tegorocznej rekrutacji do naszego liceum

zapraszamy na spotkanie z p. dyrektor Jadwigą Sipą w czwartek (9 lipca) o godzinie 17:00.

3 lipca uczniowie ubiegający się o przyjęcie do naszego liceum mogą na swoim koncie w systemie rekurutacji elektronicznej sprawdzić do jakiej szkoły zostali zakwalifikowani. O godzinie 10:00 na terenie szkoły zostaną opublikowane listy uczniów przydzielonych do poszczególnych klas.

W terminie od 10:00 3 lipca do 10:00 7 lipca należy potwierdzić wolę uczęszczania do liceum poprzez pozostawienie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Komisja rekrutacyjna będzie czekać na was w godzinach:

3 lipca - 10:00 - 15:00

6 lipca - 9:00 - 15:00

7 lipca - 9:00 - 10:00

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów prosimy o pozostawienie 3 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych imieniem i nazwiskiem) oraz karty zdrowia.

Ostateczne listy przyjętych do liceum zostaną opublikowane 8 lipca o godzinie 10:00.

    
     Absolwentów gimnazjów, którzy wybrali nasze liceum jako swoją "pierwszą preferencję", prosimy o dostarczenie kopii lub oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego w poniższych terminach:

- piątek (26 czerwca) 9:00 - 15:00

- poniedziałek (29 czerwca) 9:00 - 15:00

- wtorek (30 czerwca) 9:00 - 15:00

Niedostarczenie dokumentów w powyższych terminach oznacza rezygnację z ubiegania się o miejsce w częstochowskich szkołach w ramach podstawowej rekrutacji!

    Wszystkich gimnazjalistów zapraszamy już w sobotę na Dzień Otwarty naszego Liceum!

     Po ciężkim tygodniu egzaminów czas na podjęcie decyzji, którą szkołę wybrać. Mamy nadzieję, że egzamin was nie zaskoczył i ze spokojem czekacie na wyniki. Myślimy, że już teraz wizyta w "Sienkiewiczu" przekona was, że wybór szkoły jest oczywisty i na pierwszym miejscu listy preferencji powinno znaleźć się właśnie Nasze Liceum!

     Liceum, które według obiektywnych rankingów Perspektyw jest najlepsze w Częstochowie! Miarą sukcesu Naszych uczniów są również dobre wyniki wyrażone Edukacyjną Wartością Dodaną.

   W sobotę 25 kwietnia od 1000 do 1300 czekamy na Was! Będziecie mieli okazję:

- wraz z naszymi uczniami zwiedzić mury IV liceum, o którym śpiewa

- poznać ofertę edukacyjną przygotowaną właśnie dla Was,

- odwiedzić stoiska poszczególnych klas przygotowane przez starszych kolegów,

- zwiedzić muzem pamiątek szkolnych gromadzonych od ponad 100 lat,

- uczestniczyć w ciekawych zajęciach otwartych przygotowanych przez Naszych pedagogów oraz ....

- poczuć atmosferę Sienkiewicza i poznać szkołę z pierwszej ręki w trakcie rozmów z uczniami i profesorami.

 

Szczegółowy harmonogram lekcji otwartych znajduje się poniżej:

 Język polski (sala 18)

10.45  - J. Kuźnicka, A. Michalak

11.30 – E. Chodorowska, Z. Miszczak

12.15 – B. Smakosz, A. Kurowska

Temat zajęć – Epoki historycznoliterackie – prezentacje multimedialne

 

Język niemiecki (sala 10)

10.30 – A. Ulatowska  Wiedza o krajach niemieckojęzycznych – Berlin

 

Biologia (sala 14)

10.30, 11.30, 12.30

1. Prezentacja multimedialna „Angiogeneza – sprawa życia i śmierci”

2. Demonstracja doświadczeń z fizjologii roślin

3. Demonstracja działania enzymów

I. Malcher, I. Maludzińska, M. Pietrzyk

 

Geografia (sala 20)

10.30 M. Dobosz – Poznawaj Polskę i świat z „Sienkiewiczem”

11.30 B. Dobosik – Praktyczne aspekty wiedzy i umiejętności geograficznych

 

Fizyka  (sala 13)

11.00, 12.00

J. Przybysz – Pokazy zjawisk fizycznych

 

Historia, WOS

10.30  J. Życińska – Polska i świat po II wojnie światowej – sala 17

11.30  A. Drabik – Polska w średniowieczu – wojny z Zakonem Krzyżackim – sala 71

 

Matematyka (sala 61)

10.30, 11.30, 12.30 – B. Bobrowska, M. Litke – Prezentacja zagadnień matematycznych przy wykorzystaniu tablicy multimedialnej

 

Informatyka (sala 45)

10.30, 11.30, 12.30 – Sz. Życiński – IoT czyli Arduino na lekcjach informatyki

 

Język angielski

10.30 – A. Sokołowska, I. Lasota – prezentacja multimedialna – sala 44

11.00 – J. Sejdak – Ćwiczenia na komunikację językową. – sala 31

11.30 – S. Ciesielska -  Prezentacja dotycząca wymiany uczniów w ramach projektu Comenius sala 44

 

Chemia

10.30, 11.15, 12.00 – D. Makowska, M. Kudela

Zajęcia laboratoryjne:

- właściwości chemiczne miedzi

- zmiana odczynu i postaci soli chromu

- próba Trommera dla glukozy

- wykazanie obecności grup –OH przy sąsiadujących atomach C

- prezentacja otrzymanych wyników

Oddział Zajęcia rozszerzone Punktowane zajęcia edukacyjne
 A  j. polski, geografia, WOS j. polski, j. obcy nowożytny, geografia, WOS
 B  j. polski, historia, WOS j. polski, j. obcy nowożytny, historia, WOS
 C  matematyka, fizyka, j. angielski,  informatyka j. polski, matematyka, fizyka, informatyka
 D  biologia, chemia, matematyka j. polski, biologia, chemia, matematyka
 E  biologia, chemia, fizyka j. polski, biologia, chemia, fizyka
 F  biologia, chemia, j. angielski j. polski, biologia, chemia, j. angielski
 G  matematyka, fizyka, informatyka j. polski, matematyka, fizyka, informatyka
 H  matematyka, geografia, j. angielski j. polski, matematyka, geografia,
j. angielski

 

Szczegółowe warunki rekrutacji do liceum dostępne są TUTAJ!

Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego

im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

na rok szkolny 2015/2016

 

Na podstawie:

- decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015/2016;

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z póź. zm.);

- ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 7)

ustala się następujące terminy oraz sposób przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.

 

I. Terminy rekrutacji w roku szkolnym 2015/2016:

1. Terminy składania podania o przyjęcie do szkoły przez kandydatów do klas pierwszych:

- 11 maja 2015 r. – 24 czerwca 2015 r. godzina 1200.

Prosimy o składanie dokumentów w teczce opisanej zgodnie ze wzorem.

2. od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. godz. 1500 - termin dostarczenia do liceum:

- świadectwa ukończenia gimnazjum,

- zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

lub potwierdzonych za zgodność kopii ww. dokumentów oznaczonych, jako „Kopia nr 1”.

3. 3 lipca 2015 r . godz. 1000 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do liceum z podziałem na oddziały;

4. do 7 lipca 2015 r. godz. 1000 - termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do liceum poprzez dostarczenie:

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

5. 8 lipca 2015 r. godz. 1000 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do liceum.

6. do 31 sierpnia 2015 r. - jeżeli po przeprowadzeniu postępowanie rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Wszystkim gimnazjalistom, którzy odnaleźli swoje nazwiska na liście przyjętch gratulujemy!

      Prosimy o potwierdzenie woli uczęszczania do liceum najpóźniej 8 lipca do godziny 10:00. Potwierdzenia dokonujecie stawiając się w liceum osobiście (lub rodzice w waszym imieniu) poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dodatkowo prosimy o przyniesienie trzech zdjęć podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz karty zdrowia, którą otrzymaliście kończąc gimnazjum.

    Osoby, dla których "Sienkiewicz" nie był szkołą pierwszej preferencji prosimy dodatkowo o dostarczenie teczki z podaniem, która znajduje się w szkole waszego pierwszego wyboru.

         Rodziców naszych nowych uczniów zapraszamy na spotkanie z p. dyrektor szkoły Jadwigą Sipą 10 lipca o godzinie 17:00.

Oferta 2017/2018

Kontakt

Adres:
Al. Najświętszej Maryi
Panny 56
42-217 Częstochowa

tel: 34 324 16 14;
fax: 34 324 55 48
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziennik Elektroniczny

Stacja pogody

Raspberry Pi
Weather Station

e-Learning

SieniuTV

Logo SieniuTV

Zmiany w edukacji